Program Vilenice 2009

Literarni program
Nosilni steber vileniškega programa so literarni dogodki, ki se bodo odvijali ob različnih priložnostih in na različnih lokacijah po Sloveniji. Osrednji bo v soboto, 5. 9., na slovesnosti ob podelitvi nagrade. Skoraj 40 avtorjev bo nastopilo z branjem v izvirnih jezikih, prevodi del v slovenščino in angleščino pa bodo dostopni v tiskani obliki v zborniku Vilenica 2009 in v priložnostnih publikacijah. Najboljši prispevek v zborniku bo kot vsa leta doslej nagrajen s kristalom vilenice, ki ga bo na štanjelski literarni matineji podelila mednarodna žirija v sestavu festivalskih gostov. Posebej pomembni gostje bodo nastopili na samostojnem večeru dan pred odprtjem festivala v različnih krajih po Sloveniji.

Strokovni program: Kdo izbere?
Knjiga ne živi v praznem prostoru, čeprav se morda ustvarjalcu, ko je (še) sam z njo, tako zdi. Ko je napisana in izdana, zaživi svoje, v mnogočem nepredvidljivo življenje. O njeni usodi odločajo objektivne in povsem samovoljne okoliščine in posamezniki. Tematski sklop 23., 24. in 25. Vilenice kritično osvetljuje pot knjige od avtorja do bralca v prostoru in času. če smo se v lanskem letu ukvarjali s tistim, ki piše, prihodnje leto pa se bomo s tistim, ki bere, se tema letošnjega leta pričakovano dogaja nekje vmes. Kdo izbere? je geslo letošnje Vilenice, ki pod drobnogled postavlja izbor avtorjev in njihovih del na trgu in v medijih.

Kot ugotavlja stroka, gre za legitimen predmet literarnoteoretskih raziskav, ki pa doslej ni bil deležen primerne sistematične refleksije. Na Vilenici se bosta z njo ukvarjali okrogla miza SEP, ki jo bo vodil dr. Andrej Blatnik, in 7. Mednarodni komparativistični kolokvij pod vodstvomdr. Marijana Dovića.
Kot ugotavlja Dović v konceptu razprave, knjiga na poti od avtorja do bralca prehaja skozi različne filtre: prvega predstavljata literarna revija in založba kot klasični inštituciji literarnega posredništva, nato je tu medijski prostor s kritiško-recenzijskim aparatom pa tudi z vsakršnim pojavljanjem avtorja v javnem prostoru, sledi inštitucija literarnih nagrad, na koncu verige pa se znajde akademski diskurz s formacijo kanona. V sistem literarnega posredništva se vključujejo tudi inštitucije, ki načrtno promovirajo (nacionalno) literaturo v tujini, ter posamezniki: prevajalci, literarni agenti, kulturni menedžerji in drugi. Mehanizem seveda ni linearen, njegovi členi na kompleksen in težko pregleden način vplivajo drug na drugega, dejstvo pa je, da se na vseh omenjenih ravneh dogaja selekcija avtorjev in njihovih del, ki ob znotrajliterarnem kriteriju načrtno ali nenamerno upošteva številne zunajliterarne vidike, kot so etična in estetska merila časa, deklarirane ali prikrite ideologije, okus bralnega občinstva in z njim povezana statistika prodaj, avtorjev ugled in priljubljenost, pa tudi osebna poznanstva, interesi in partikularni okusi.
Dejstvo je, da so mehanizmi selekcije avtorjev in del nujni in raznorodni, prilagojeni funkciji in cilju izbora, vseeno pa se je mogoče strinjati, da so v današnjem času morda posebej nepregledni, pogosto nepredvidljivi, izključevalni, kratkovidni, naravnani na dobiček in hipni uspeh ali – z besedami Micaela Ondaatjeja – »naključni in manični«. Kot taki zrcalijo splošno stanje stvari v družbi, ki pleše po diktatu trga in medijske popularnosti. Težava morda med drugim izhaja iz kontradiktornosti dveh povsem samosvojih in težko kompatibilnih sistemov: umetniškega in ekonomskega, kot ugotavlja Dović v konceptu kolokvija, kjer pri povzemanju Bourdieujevega sociološkega modela zapiše, da je »posredniška funkcija /…/ mesto, v katerem se najbolj očitno prepletajo silnice nasprotujočih si tipov kapitala, ekonomskega in simbolnega,« in »ravno v umetnosti takšno križanje proizvaja najbolj kontradiktorne učinke«. Trenje med slednjima na nek način pooseblja funkcija urednika kot točke, »v kateri se svet umetnosti križa s svetom ekonomije« in ki »z eno nogo stoji v svetu neizmerne svobode avtorskega ustvarjanja, značilne za moderne umetnostne sisteme, a je obenem z drugo nogo trdno zasidran v neki strukturi, neki hierarhiji (ekonomija / politika)«.
Sistem literarnega posredništva je kompleksen in poraja številne izzive za stroko ter razne akterje v verigi knjige.  Iz množice vprašanj, ki jih izzove pričujoča tema, se bomo v dveh razpravah osredotočili le na nekatere, za današnji čas posebej zanimive vidike. Problemsko polje, znotraj katerega se bo odvijala celotna debata, pa je zgoščeno začrtal Andrej Blatnik v konceptu okrogle mize SEP, kjer je zapisal: »Izvenbesedilne okoliščine po eni strani literaturi omogočajo ne le obstoj, temveč tudi odmev v javnosti, po drugi pa ji (tudi z neprilagajanjem svojega delovanja konkretnemu literarnemu delu) zmanjšujejo možnosti avtonomije, s tem pa zmanjšujejo možnost za nastanek, obstanek, prepoznavo in preživetje notranje celostnega in radikalno inovativnega umetniškega dela. Vsi, ki sodelujejo pri procesih izbire v literarnem polju, zato sodelujejo tudi pri izbiranju med svobodo (novega, drugačnega) in zapovedjo (znanega in priznanega), pri katerem ne sodeluje le njihov estetski okus, temveč tudi etična izbira.« Vsakdo, ki knjigo izbere, pa naj bo še tako naključno in nevede, prevzame nase dololočeno odgovornost, saj posredno vpliva tudi na to, kaj se bo v neki kulturi bralo, prodalo in kaj spregledalo in potisnilo na rob.
Tretji dogodek, povezan s temo, bo vključen v spremljevalni program Vilenice, odvijal pa se bo v nedeljo pred vileniškim tednom v galeriji Negovana Nemca v Biljah v sodelovanju z Mladinskim klubom DSP. Pogovor z naslovom »Kdo izbira mlade avtorje?« bo skušal osvetliti izzive, težave pa tudi radosti, s katerimi se literarni ustvarjalci soočajo danes ob izidu prvenca, in definirati, v čem je današnja situacija specifična.

Nagrajenci Vilenice
Vilenica doseže vrhunec na večer slovesne podelitve velike mednarodne literarne nagrade vilenica, ki bo v soboto, 5. 9. v vileniški jami. Ob veliki nagradi pa se v okviru festivala podelijo še druge nagrade: kristal vilenice za najboljši prispevek v zborniku Vilenica 2009, ki ga podeljuje mednarodna žirija v sestavi gostov festivala. Dobitnik kristala dobi skupaj s kipcem akademskega slikarja Petra Abrama tudi priložnost, da se udeleži osrednjega mednarodnega literarnega festivala v irskem Galwayu, Cúirt Festival of Literature; Cúirtov dobitnik nagrade poetry slam pa bo gost Vilenice. Dobitnika mlade vilenice, najmlajše izmed vileniških nagrad, ki jo bo maja podelilo Kulturno društvo Vilenica, bosta z branjem zmagovalnih pesmi nastopila na štanjelski matineji. Srednjeevropska pobuda pa bo v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev na 24. Vilenici četrto leto zapored podelila še eno »nagrado«, in sicer pisateljsko štipendijo za spodbujanje literarnega ustvarjanja in izmenjave mladih literatov iz Albanije, Belorusije, BiH, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Moldavije, Srbije in Ukrajine.

Trst – obmejna identiteta
Pomemben programski sklop letošnjega programa se simbolno in dejansko umešča v Trst, kraj obmejne identitete, kakor sta ga poimenovala letošnji nagrajenec Claudio Magris in Angelo Ara. Iz Trsta namreč prihajajo trije pomembni avtorski glasovi letošnje Vilenice: Boris Pahor, Claudio Magris in prvi vileniški lavreat Fulvio Tomizza, ki se ga spominjamo ob deseti obletnici smrti. V tem mestu, ki z odprtostjo proti morju izpričuje svoj kozmopolitski značaj, je doma raznolikost v kulturnem, religioznem, narodnostnem in jezikovnem smislu. Razgibana zgodovina mesta še dodatno podčrtuje njegovo kompleksno identiteto, ki navdihuje umetnost in prav posebej literaturo. Zanikanje tržaške pluralnosti razumljivo vodi v trenja in konflikte, ki smo jim priča tudi danes.

Pogovor velikih literatov, mislecev in humanistov Claudia Magrisa, Borisa Pahorja in Draga Jančarja, ki bo vodil večer, bo odprl tehtne literarno-umetniške in širše družbeno-kulturne teme. V luči zapletene in živahne tržaške realnosti pa želi biti tudi simbol dialoga, ki je mogoč samo z vzajemnim razumevanjem, poznavanjem in širino duha. Pred začetkom pogovora se bodo udeleženci Vilenice in drugi obiskovalci odpeljali po Tomizzevih poteh. Itinerarij, ki ga je pripravila Patrizia Vascotto, sledi tržaškim ulicam in trgom iz romanov Fulvia Tomizze. S tem obiskom se želimo pokloniti spominu prvega nagrajenca Vilenice, tenkočutnega opazovalca Trsta in človeških usod v njem.

Flandrija na Vilenici
Na Vilenici 2009 predstavljamo književnost, prav posebej pa poezijo iz Flandrije, severnega, nizozemsko govorečega dela Belgije z več kot 6 milijonov prebivalcev. Zaradi samosvojega zgodovinskega razvoja Flandrije se književnost tega dela Belgije dokazno razlikuje od književnosti južnega dela države, ki je napisana v francoščini. V okviru projekta »Manj poznane književnosti Evrope na Vilenici« predstavljamo bogato, stoletno tradicijo te literature. V sodelovanju z organizacijami Flemish Literature Fund, Literature Across Frontiers in Het Beschrijf ter strokovnjaki Matejo Seliškar Kenda in Borisom A. Novakom ob tej priložnosti pripravljamo okroglo mizo, literarno branje ter predstavitve knjig. Ob izidu antologije sodobne poezije iz Flandrije bomo gostili vodilna imena te literature.

Slovenskoargentinska književnost na Vilenici
V skladu z namenom spodbujanja jezikovne in kulturne pluralnosti Vilenica posveča posebno pozornost literarnemu ustvarjanju v manjšinskih, narečnih ter drugih manjših in praviloma manj poznanih jezikovnih skupinah. Po predstavitvah beneške, rezijanske in porabske besedne ustvarjalnosti ter literature slovenske manjšine na Hrvaškem v letu 2009 odpiramo novo poglavje v tem programskem segmentu festivala. V sodelovanju z  Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU začenjamo niz dogodkov, posvečenih literarni ustvarjalnosti Slovencev v svetu. Prvi so na vrsti Slovenci v Argentini. Gre namreč za slovensko zdomsko skupnost, ki je ustvarila najobsežnejši korpus literarnih besedil v okviru slovenske književne produkcije v izseljenstvu.

Prvi del predstavitve se bo odvijal v rednem programu Vilenice v Ljubljani. Uvodni predstavitvi dr. Janje ??itnik Serafin bo sledilo literarno branje. Spremljevalni program pa bo vključeval predstavitev dela in publikacij Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU s posebnim poudarkom na Slovencih v Argentini, ki bo potekala v prostorih DSP 4. 9. od 10.–11. ure.; 24. septembra pa bo – prav tako v prostorih DSP – potekala ob 11.00 okrogla miza »Položaj slovenskoargentinske književnosti in kulture«, na kateri se bodo z dr. Janjo ??itnik Serafin pogovarjali o tej aktualni temi prof. dr. Helga Glušič, doc. dr. Irena Avsenik Nabergoj, dr. Rozina Švent, dr. Kristina Toplak in Sebastian Luis Kocmur. Namen predstavitve, ki jo organiziramo v sodelovanju z znanstveno svetnico dr. Janjo ??itnik Serafin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, je opozoriti na bogato literarno ustvarjalnost in kulturno dediščino Slovencev v Argentini ter na težave, s katerimi se ta skupnost sooča v okviru svojih kulturnih dejavnosti danes.